Rewitalizacja centrum Myszkowa
2020-2022
Powierzchnia: 53 678 m2
Lokalizacja: Myszków
Inwestor: UM Myszków

Zespół: Tomasz Karpiński, Arkadiusz Wróblewski, Anita Frączyk, Magdalena Kandyba, Maciej Mołdrzyk, Agata Tomińska, Aleksandra Wtulich, Zofia Wróblewska

Współpraca: Piotr Banak

Wsłuchani w głosy mieszkańców chcieliśmy przywrócić im przestrzeń publiczną i stworzyć miejsce podkreślające ich korzenie i tożsamość, miejsce, w którym chcą być i które jest ich. Zrobiliśmy to kierując się realizacją postulatów kształtowania przestrzeni we współczesnych miastach, dążeniem do osiągnięcia zrównoważonej i harmonijnej przestrzeni, wyrażającej się w zachowaniu właściwych proporcji, relacji z otoczeniem, skali i charakteru zabudowy i krajobrazu oraz w przestrzeganiu zasad kompozycji urbanistycznej, zachowaniu i ochrony wszystkich elementów dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Zachowując wysoki poziom estetyczny wszystkich elementów struktury przestrzennej, przejawiający się nie tylko w detalach architektonicznych, ale również w wyznaczaniu tras, ścieżek i przejść między poszczególnymi przestrzeniami miasta. Zapewnienie wzajemnych kontaktów wszystkich grup wiekowych przez umożliwienie użytkowania publicznych przestrzeni z priorytetem ruchu pieszego. Naszym celem było stworzenie możliwie unikatowego krajobrazu miejskiego wyrażającego specyficzne genius loci, uwydatniające charakter miejsca. Stworzyliśmy miejsce spotkań z historią Myszkowa, tą dawną i tą współczesną.

Salon miejski to główna strefa aktywności i integracji wszystkich grup wiekowych i społecznych, zapewniająca ciągłość kulturowej egzystencji mieszkańców, bez względu na zamienną aurę. Rozciąga się od Placu Dworcowego aż do ulicy T. Kościuszki. Składa się z 10 stref funkcjonalnych (modułów urbanistycznych), których szerokość znajduje odbicie w proporcjach elewacji budynku Dworca – najcenniejszego architektonicznie budynku w mieście. Sercem Salonu Miejskiego jest Plac Dworcowy, którego granice przestrzenne wyznacza Kawiarnia Miejska, budynek Dworca i Zagajnik Miejski. Osiowa kompozycja nakierowana na główne wejście Dworca, podkreślona została dwoma zespołami fontann posadzkowych oraz strefami zieleni po bokach budynku. Plac Dworcowy może być miejscem organizacji wydarzeń masowych. Kawiarnia Miejska flankuje Plac Dworcowy od wschodu. Cegła elewacja nawiązuje do architektury dworca, rytm sześciu szerokich otworów przesklepionych betonowymi nadprożami nadaje architekturze współczesny wygląd. Z okien Kawiarni rozciąga się widok na cały Salon Miejski, podcień daje schronienie w upalne i deszczowe dni.